Uddannelse og kompetencer

På Dalsmark plejehjem lægger vi stor vægt på uddannelse og udvikling, og bruger mange ressourcer på dette, samt vedligehold af kompetencer, både personlige og faglige.

Vi bruger meget tid på faglig supervision og sætter som vores højeste mål, at personalet er optimalt rustet til de opgaver arbejdet med beboerne rummer.

Vi er et hjem drevet af Danske Diakonhjem og derfor er diakoni en del af vores værdigrundlag, vores rødder. Derfor er forstander uddannet i diakoni og underviser løbende personalet i diakoni. Derudover tilbydes personalet kurser i diakoni. Plejepersonalet deltager i kurser om ”ånd og rødder” på Diakonhøjskolen i Århus. Dette fremmer vores identitetsfølelse og bevidstheden om de værdier vores organisation står for. De to gruppekoordinatorer er tilmeldt efteruddannelse i diakoni her i foråret 2018 på kolonien Filadelfia. Det er planlagt at afdelingssygeplejersken skal tage diplom i ledelse og diakoni.

Da vi er et registreret Eden hjem bliver personalet bliver løbende uddannet i Eden, senest er også rehabilitering inden for Eden tilknyttet uddannelsestilbuddet.

Vores sosu-personalet er uddannet således at deres kompetencer, faglige som personlige, er på højeste niveau i forhold til hvad der kræves på området, ligeledes de uddelegerede ydelser fra sygeplejerskerne.

Vi har uddannet medarbejdere i forflytning, som også tilbydes særlig uddannelse.

I arbejdet med forflytninger indgår mange overvejelser om kontakt og kommunikation, idet man kommer meget tæt på hinanden i disse situationer.

Vi søger at have alle tilgængelige tekniske og teknologiske hjælpemidler til rådighed.

Vi holder dagligt trivselsrunder i plejegrupperne, dette giver personalet mulighed for at vende oplevelser med hinanden. Det er meget udviklende og befordrende for et godt psykisk arbejdsmiljø, samt for den faglige udvikling.

Vi afholder løbende faglig supervision, hvor alt personale tilbydes at deltage. Her tages særlige udfordringer op, dette udmunder ofte i handleplaner, nye tiltag, procedurer eller retningslinjer, som højner det faglige niveau,

Alt plejepersonale har deltaget i demenskurserne 1 og 2, og de tilbydes løbende.

Vores arbejdsmiljøgruppe er meget aktive og uddanner sig ligeledes løbende, vi har grøn smiley på vores arbejdsmiljø.

Vi lægger stor vægt på relationsarbejdet idet vi mener at dette danner hele grundlaget for dybden i vores samarbejde både mellem personalet men også med beboerne. Plejepersonalet tilbydes løbende teambuilding samt læring i konflikthåndtering samt korrekt kommunikation via konsulentfirmaet Etikos. Seneste tiltag i 2018 bliver et undervisningsforløb i konflikthåndtering for plejepersonalet. Her tages udgangspunkt i Kommunikationsspejlet  - et etikredskab til kvalificering af den svære samtale.

 

Personalet har udarbejdet en APV med handleplan på det psykiske arbejdsmiljø, og sammen med Etikos vil vi arbejde med videreudvikling af vores drømme, således vores psykiske arbejdsmiljø til stadighed forbedres og udvikles.

Vi har som mål, at vi arbejder med anerkendelse, og den psykiske APV er netop udarbejdet efter metoder om anerkendelse.

Plejepersonalet bliver ligeledes løbende undervist i alle faglige kompetencer, af vores sygeplejerske og forstander, samt eksterne undervisere. Personalet har deres eget kompetenceudviklingsskema, som udfyldes efterhånden som ens kompetencer ”fyldes op”. Herved opnås tydelighed og synlighed over, hvilke kompetencer man har og hvilke man mangler eller ønsker, for at kunne virke optimalt på sit fagområde. Men også hvilke kompetencer der kræves for at arbejde på Dalsmark.

Ligeledes undervises de særlige nøglekompetencepersoner inden for vores omsorgssystem, hele dokumentationsområdet, kørelister, utilsigtede hændelser m.v.

Vi har en fysioterapeut tilknyttet som udarbejder træningsprogrammer, til de enkelte beboere. Plejepersonalet udfører den daglige vedligeholdelsestræning med beboerne. Ligeledes udføres motionstræning via vores aktivitetsmedarbejder, til forbedring af styrke og balanceevner. Vi er overbevist om, at jo bedre beboernes mobilitet, og dermed mulighed for fri bevægelighed er, jo større er livskvaliteten og glæden.