Politik om røgfri arbejdsplads på plejehjemmet og i hjemmeplejen

Dalsmark Plejehjem er røgfrit, hvor mennesker er samlet, dvs. på alle fællesarealer

både inden- og udendørs (fælles terrasser, sansehaven samt ved hoved – og

bagindgange). E-cigarretter er også  omfattet af denne politik.

Tobaksrøg i omgivelser er årsag til sygdom og dårlig trivsel, og bør derfor

begrænses.

Når en beboer flytter ind på plejehjemmet , tilbydes beboeren en samtale om rygning

og hjælp til rygestop.

Beboere har dog mulighed for at ryge i egen bolig og på egen terrasse.

Dagcenterbrugere henvises til rygeområde på terrassen ved Dagcenter.

Dagcenterbrugere tilbydes rygestopsamtaler.

Plejehjemmet og hjemmeplejen er røgfri arbejdsplads, hvilket betyder, at medarbejderne

og frivillige, hverken ryger indendørs, udendørs eller i vore biler, i deres arbejdstid.

Samtidig må der ikke ryges på Dalsmarks arealer uden for arbejdstiden.  

Hvis en medarbejder overtræder retningslinjerne i gældende politik, vil lederen foretage

sanktioner i henhold til Dalsmarks overordnede personalepolitik.

Medarbejdere tilbydes hjælp til rygestop.

Ved rygning

Af hensyn til arbejdsmiljø og alle beboeres trivsel anbefales, at beboeren og gæster kun ryger

udendørs på egen terrasse, så luften indendørs ikke forurenes.

Hvis beboeren eller gæster ryger indendørs i boligen, skal døren til boligen altid holdes lukket.

Ikke kun når der ryges, men generelt for at fællesarealer og naboboliger forurenes mindst

muligt. Det anbefales at lufte ud efter rygning.

Beboer og borger i eget hjem må ikke ryge, når der er medarbejdere i boligen, f.eks. mens der

ydes pleje eller praktisk bistand i boligen. Beboeren er sammen med medarbejderen ansvarlig

for, at der luftes ud inden arbejdet i boligen begyndes.

Vi anbefaler at der ikke ryges i sengen på grund brandfaren.

Beboere, som personalet vurderer er så svagelige, at rygning øger riskoen for brand, skal

anvende flammehæmmende tøj, herunder også sengetøj og rygestykke. Personalet bistår

gerne ved indkøb af flammehæmmende tøj.

Hvis beboeren er så svagelig, at vedkommende ikke længere kan ryge selv, er det ikke muligt

at få hjælp af personalet til at ryge pga af sundhedsfare. I disse tilfælde kan der ydes

vejledning til rygesubstitution.

For optimal sikkerhed er der desuden røgalarmer i alle boliger og fællesarealer på Dalsmark

Udarbejdet af ledergruppen og godkendt af SU d. 18.09.2012